Navigera mot en hållbar e-handel: utmaningar, möjligheter och strategier

Att arbeta mot en hållbar e-handel är inte bara viktigt för att minska miljöpåverkan, utan också för att möta konsumenternas ökande efterfrågan på etiskt och miljömässigt ansvarstagande. Alexandra Palmquist är klimat- och hållbarhetsexpert på The Climate Action Agency. Här berättar hon om vad hållbarhet inom e-handel innebär, konkreta steg som e-handlare kan ta för att bli mer hållbara, samt framtida utmaningar och möjligheter.

Hållbarhet är en växande angelägenhet inom e-handeln, och för att skapa en verkligt hållbar bransch behöver e-handlare identifiera utmaningarna och ta fram strategier för att tackla dem. För dig som e-handlare är det viktigt att arbeta med hållbarhet för att möta konsumenternas förväntningar, bygga förtroende och säkerställa långsiktig framgång.

Alexandra Palmquist och The Climate Action Agency arbetar tillsammans med Tiburon för att hjälpa e-handlare att bli mer hållbara. Hon menar att det inte bara handlar om att minska negativ miljöpåverkan, utan också om att främja socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet i hela försörjningskedjan.

– I stort handlar hållbarhet inom e-handel om att fråga sig själv vad det egentligen är vi konsumerar. Hållbarhet är alltså glasögonen man tar på sig när man tittar på hela affären, inte bara när det kommer till självklara saker som transport och förpackning. Ett bra första steg är att fundera på hur man påverkar både miljö och människor i alla led i kedjan.

Vidare menar Alexandra att det finns flera åtgärder att vidta för e-handlare för att minska sin miljöpåverkan. Detta inkluderar att optimera logistik och leveransprocesser för att minska transportutsläpp, övergå till förnybar energi, minska förpackningsmaterial och främja återvinning, erbjuda miljövänliga produkter och alternativ, samt implementera effektiva returhanteringslösningar för att minska svinn.

– Det enklaste är att börja med att se över sin logistik, sina förpackningar, sina leveranser och sin returpolicy. Som konsument vet man själv hur irriterande det är att få hem en jättestor låda som är mest luft. Fråga dig själv om du känner att du kan stå för att det du levererar har blivit tillverkat på ett bra sätt. Är du stolt över det du säljer, och hur kan erbjudandet förbättras?

Ny teknologi spelar en avgörande roll i framtidens hållbara e-handel

I framtiden menar Alexandra att teknik och innovation spelar en avgörande roll i att utveckla en mer hållbar e-handel. Bland annat kan användningen av hållbara material och förpackningsalternativ främjas genom innovation, och teknik kan även underlätta övervakning och spårbarhet i leveranskedjor för att säkerställa socialt och ekologiskt ansvar.

– Den nya teknologin är en fantastisk möjlighet som nästan är svår att överskatta. Det kan hända hur mycket som helst. E-handeln blir allt bättre på att ge konsumenter en bättre bild av vad de köper, vilket minskar returer och onödig konsumtion. Med blockchains kommer vi att kunna öka spårbarheten, vilket skapar en högre transparens i värdekedjan. Jag ser mest fram emot att gå från en linjär till cirkulär affärsmodell med teknikens hjälp.

För att kunna ta hjälp av den teknologiska utvecklingen måste e-handlare först identifiera viktiga hållbarhetsutmaningar inom organisationen. Alexandra menar att det kan vara värt att ta hjälp för att genomföra en analys av hela försörjningskedjan, från produktionsprocessen till leverans och återvinning. Genom att utvärdera dessa områden kan e-handlare upptäcka svaga punkter och områden där förbättringar kan göras.

– De flesta e-handlare har ingen bakgrund inom miljövetenskap eller utvecklingsstudier. Det är viktigt att veta att det finns experter, nätverk och hållbarhetskonsulter som kan hjälpa dig att få insikt och vägledning.

Hållbarhet behöver inte innebära ökade kostnader

En vanlig myt är att hållbar e-handel är för kostsamt och inte ekonomiskt försvarbart. Alexandra menar att för att överkomma denna tröskel är det viktigt att förstå att hållbarhetsåtgärder faktiskt kan minska kostnader på sikt genom effektivare resursanvändning och minskade avfallskostnader.

– E-handeln har en stor potential att effektivisera människors konsumtionsmönster, och på så sätt även resursanvändning. Vi som bor i storstäder tänker ofta automatiskt att vår klimatpåverkan blir högre med e-handel, men då glömmer man bort människor som bor på landsbygden, som annars måste resa långt för att handla. Så e-handel kan vara ett sätt att effektivisera transporter, och skapar dessutom utbud för hållbara produkter för personer som annars inte skulle nå dem.

Ansvaret ligger på e-handlarna – inte på konsumenterna

En annan myt är att hållbara produkter och tjänster inte är attraktiva för konsumenterna. Genom att kommunicera fördelarna – inklusive högre kvalitet, etiskt ansvar och miljövänlighet – kan man öka konsumenternas intresse och efterfrågan för hållbara alternativ. Alexandra menar dock att man ska vara väldigt försiktig när det kommer till att lägga ansvar på konsumenterna för att handla etiskt och hållbart.

– Det är ofta väldigt svårt att förstå och föreställa sig hela processen och affärskedjan när man köper något, så det är svårt att ställa krav på individuella konsumenter. Ur ett bredare perspektiv kan konsumenterna självklart sätta en ton för vad man vill ha, men det är upp till e-handlarna att vägleda med information, att leverera schyssta varor, och att optimera sin affär.

Framtidens e-handel: en del av den cirkulära ekonomin

I framtiden förväntas hållbar e-handel fortsätta att växa och utvecklas. E-handlare kommer att bli alltmer medvetna om vikten av att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller och erbjuda hållbara produkter och tjänster. Alexandra ser fram emot en e-handel som en integrerad del av den cirkulära ekonomin.

– Jag vill se mer av ett delande konsumtionsmönster där samägande och uthyrning av produkter blir vanligare, där vi satsar på att reparera istället för att slita och slänga.